Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1. Barcha sotish tarmoqlari bo`yicha chakana savdo tovar aylanmasi va tovar zahiralarini statistik hisoblash bo`yicha uslubiy qo`llanma. Bekor qilingan 2018- yil 2- noyabrdagi 22- sonli qaroriga ilova.

  

 

2. Tovarlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy nizomini tasqidlash to`g`risida (15.11.2010 yildagi. №11- sonli qaror), Tovarlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy nizomga o`zgartirish kiritish to`g`risida (13.11.2012 yildagi. №12 sonli qaror). Bekor qilingan Qaror  №1 18.01.2019 yildagi. 

        

 

3. Tovarlar va xizmatlarning iste'mol narxlari (tariflari) kuzatuvini tashkil etish bo`yicha (27.10.2006- yildagi. 9- sonli qaror). Bekor qilingan Qaror  №1 22.03.2011 yildagi.

         

 

4. Asosiy demografik ko`rsatkichlarni shakillantirish bo`yicha (21.12.2004 yildagi. №16- sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №10 8.06.2012 yildagi.

     

 

5. Sanoat ishlab chiqarishning umumiy hajmi qiymatini baholash bo`yicha (27.04.2010 yildagi. №14 sonli buyrug'). Bekor qilingan buyrug' №25 2.07.2013 yildagi.

   

 

6. Avtomobil transport faoliyatining asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha (28.03.2011 yildagi. 2- sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №13 23.08.2013 yildagi.

   

 

7. Iqtisodiyotning ayrim tarmoqlaridagi xo`jalik yurituvchi sub`yektlarda xodimlar soni va mehnatga haq to`lash fondining eng kam me`yorlariga rioya etilishi bo`yicha aniq hisob va nazorat tashkil etilishini o`rganish yuzasidan idoralararo ma`lumotlarni taqdim etish bo`yicha vaqtinchalik tartib (28.03.2012 yildagi. №4 sonli qaror). Bekor qilingan qaror  №15 30.12.2013 yildagi.

         

 

8. Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan) xizmatlarning statistik hisobi bo`yicha (26.02.2007 yildagi 1- sonli qaror). Bekor qilingan qaror  №3 20.05.2013 yildagi.

   

 

9.Sanoat ishlab chiqarishning umumiy hajmi qiymatini baholash bo`yicha (22.08.2013 yildagi 13- sonli qaror). Bekor qilingan qaror №9 09.06.2015 yildagi.

   

 

10.Uy xo`jaliklarida tanlama kuzatuv o`tkazish bo`yicha intervyuerlar uchun qo`llanma (14.04.2014 yildagi 4- sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №3 11.03.2015 yildagi.

   

 

11. Mikrofirmalarning tanlanma kuzatuvlarini tashkillashtirish va o`tkazish bo`yicha (25.02.2013 yildagi. 7- sonli qaror). Bekor qilingan qaror  №7 22.04.2015 yildagi.

   

 

12. Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar umumiy hajmini shakllantirish bo`yicha (30.11.2010 yildagi. №15 sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №4 01.04.2015 yildagi

   

 

13. Qurilish ishlari umumiy hajmini shakillantirish bo`yicha (24.11.2010 yildagi 14 sonli qaror). Bekor qilingan qaror №502.04.2015 yildagi.

   

 

14. Ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan), shu jumladan qishloq joylarida ko`rsatilgan xizmatlarning statistik hisobi bo`yicha  (31.07.2013 yildagi 31- sonli qaror). Bekor qilingan qaror  №5 02.04.2015 yildagi.

   

 

15. Avtomobil transporti faoliyatining asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha  (30.12.2013 yildagi 15- sonli qaror). Bekor qilingan qaror  №4 19.05.2016 yildagi.

   

 

16. O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasining  2004- yil 21- dekabrdagi 16- son qaror bilan tasdiqlangan “Ishlab chiqaruvchilar narxlarini kuzatuvish va sanoat mahsulotlari narxlarining indekslarini aniqlash tartibi to`g`risida uslubiy qo`llanma” (21- dekabr 2004- yildagi 16- sonli qaror ). Bekor qilingan qaror  16 26.10.2016 yildagi.

   

 

17. Elektron zaxiraga olish tizimi va firma nomlarining markazlashtirilgan ma`lumotlar bazasining ishlash tartibi to`g`risidagi yo'riqnoma bo`yicha (01.06.2011 yildagi  3- mb sonli qaror). Bekor qilingan qaror  №2-mb 28.02.2017 yildagi.

   

 

18. O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasining “Xizmatlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy nizom” ( 1- aprel 2011- yildagi 4- sonli qaror ). Bekor qilingan qaror  №1 19.01.2018 yildagi.

   

 

19. Tovar va xizmatlarning iste`mol narxlari (tariflari) kuzatuvini tashkil etish bo`yicha uslubiy nizom (2012- yil 8- iyundagi 10- sonli qarori).

   

 

20. Fermer xo`jaliklari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha uslubiy nizom (2016- yil 26- iyuldagi 14-sonli qaroriga ilova).

       

 

21. Uy xo‘jaliklarida tanlama kuzatuvlar o‘tkazish bo‘yicha intervyuyerlar uchun qo‘llanma (2017- yil 18- martdagi 2- sonli qaror iga ilova).

      

 

22. Uy xo`jaliklarida tanlama kuzatuvlar o`tkazish bo`yicha intervyuerlar uchun qo`llanma (2015- yil 11- martdagi 3- sonli qaror iga ilova).

       

 

23. Mehnat resurslari hisobot balansini hisoblash bo`yicha uslubiy nizom (2012- yil 28- maydagi 7– sonli qaroriga ilova).

       

 

24. Yollanib ishlaydiganlarning soni va ish haqi statistikasi bo`yicha yo'riqnoma (Tasdiqlangan sana va soni: 26- oktyabr 1998- yil № 33 (reg №788 30.07.1999yil) (rus tilida tasdiqlangan)). bekor qilingan qaror №5 mb 22.11.2012yil (reg № 788-1 10.12.2012 yil).

       

 

25. Avtomobil transporti faoliyati asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha uslubiy nizom (Tasdiqlangan sana va soni: 2012- yil 28- martdagi 4- son qaroriga ilova). 2013- yil 30- dekabrdagi 15- son qaror bilan bekor qilingan.

       

 

26. O`zbekiston Respublikasi aholisiga ko`rsatilgan pullik hizmatlarni hisobga olish bo`yicha yo`riqnoma (Tasdiqlangan sana va soni: 1996- yil 7- oktyabr, 14- son).

       

 

27. Mikrofirmalarning tanlanma kuzatuvlarini tashkillashtirish va o`tkazish bo`yicha uslubiy nizom (Tasdiqlangan sana va soni: 2013- yil 25- fеvraldagi 1- son qarori). 2015- yil 2- apreldagi 7- son qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

28. Jalb etilayotgan chet el investitsiyalari va kreditlari umumiy hajmlarini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom (Tasdiqlangan sana va soni: 2012- yil 30 apreldagi 6- son qarori). 2018- yil 23- iyuldagi 14- son qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

29. Nomoliyaviy  aktivlarga  investitsiyalar umumiy  xajmini  shakllantirish  bo'yicha  uslubiy  nizom(Tasdiqlangan sana va soni: 2015- yil 1- apreldagi 4- son qarori). 2019- yil 1- iyuldagi 35- son qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

30. Energiya ishlab chiqarilishi va iste`moli hajmlarining hisobi bo`yicha uslubiy nizom(Tasdiqlangan sana va soni: 2012- yil 9- martdagi 3- son qarori).2019- yil 10- maydagi 22- son qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

31. Asosiy demografik ko'rsatkichlarni shakllantirishda fuqarolik holati dalolatnomalari va statistik hisob talonlari ma`lumotlarini kodlashtirish bo’yich qo’llanma (Tasdiqlangan sana va soni: 2012- yil 31- maydagi -sonli qarori; 2015- yil 23- yanvardagi 2- son qarori). 2020- yil 4- maydagi 12- sonli qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

32. Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha uslubiy Nizom (Tasdiqlangan sana va soni: 2017- yil 25- dekabrdagi 5- sonli qarori). 2020- yil 27- maydagi 14- sonli qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

33. Qayta ishlash sanoati ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksini deflyatorlash usuli asosida hisoblash bo'yicha uslubiy Nizom(Tasdiqlangan sana va soni: 2019- yil 7- maydagi 20- sonli qarori). 2020- yil 27- maydagi 14- sonli qaror bilan bеkor qilingan

       

 

34. Ushbu uslubiy Nizom aholi bo`yicha birlamchi ma`lumotlardan foydalangan holda aholi soni va uning tarkibi, tug`ilganlar, o`lganlar, tuzilgan nikohlar va nikohdan ajralganlar soni, mamlakatga kelganlar va undan ketganlar soni, shuningdek mamlakat ichida va uning hududlarida kelganlar va ketganlar soni to`g`risidagi asosiy tushunchalar, ko`rsatkichlarni hisoblash va shakllantirish usullarini belgilab beradi.(Tasdiqlangan sana va soni: 2013- yil 2- iyuldagi 6– sonli qaroriga ilova) 

       

 

35. Xizmatlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy Nizom(2018 yil 19 yanvardagi 1-sonli qaroriga ilova) 2020 yil 30 oktyabrdagi 98-buyruq bilan bekor qilingan 

       

 

36. Statistik ma'lumotlarni tayyorlash va tarqatish bo'yicha ishlarni tashkillashtirish rеglamеnti(2011- yil 15- avgustdagi 28- son) 

       

 

37. Yalpi ichki mahsulotni yakuniy iste`mol usulida hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom(2011 yil 1 apreldagi 3-sonli qaroriga ilova) 2020 yil 30 noyabr 44-qaror bilan bekor qilindi

       

 

38. Iste’mol bozorida narxlar darajasini aniqlash yuzasidan tovarlarning o‘rtacha iste’mol narxlari kuzatuvini tashkil etish va hisoblash bo‘yicha uslubiy nizom(2018 yil 28 sentabrda 17-sonli qaroriga ilova) 2021 yil 31 mart 8-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

39. Tovar va xizmatlarning iste’mol narxlari (tariflari) kuzatuvini tashkil etish va iste’mol narxlari indeksini hisoblash bo‘yicha uslubiy nizom (2017 yil 28 dekabrda 6-sonli qaroriga ilova) 2020 yil 30 noyabr 46-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

40. Chakana savdo faoliyati bilan shug`ullanuvchi jismoniy shaxslarning tanlanma kuzatuvlarini tashkil etish va o`tkazish tartibi (2019 yil 22 fevraldagi 6- son qarori) 2021 yil 22 fevral 4-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

41. Ishlab chiqarish faoliyati bilan shug`ullannuvchi jismoniy shaxslarning tanlama kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha tartib (2018 yil 20 fevraldagi 19-son qarori) 2019 yil 21 fevral 34-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

42. Qayta ishlash sanoati ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksini deflyatorlash usuli asosida hisoblash bo`yicha uslubiy Nizom (2014 yil 10 dеkabrdagi 13-son qarori) 2019 yil 7 may 20-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

43. Ishlab chiqarilgan (ko’rsatilgan), shu jumladan qishloq joylarida ko’rsatilgan xizmatlarning statistic xisobi bo’yicha uslubiy Nizom (2016 yil 19 maydagi 5-son qaroriga ilova) 2019 yil 8 may 21-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

44. Turizm statistikasi bo`yicha uslubiy Nizom (2012 yil 18 yanvardagi 1-sonli qaroriga ilova) 2020 yil 3 dekabr 47-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

45. Talim statistikasi bo'yicha uslubiy Nizom (2016 yil 30 iyundagi 10-sonli qaror iga ilova) 2020 yil 30 oktyabr 37-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

46. Davlat statistika qo`mitasi tizimida intеrnеt tarmog`idan va elеktron pochtadan foydalanish tartibi to’g’risida Nizom (2014 yil 20 fеvraldagi 13-son qarori) 2020 yil 1 may 32-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

47. Davlat statistika qo`mitasi tizimida zarar kеltiruvchi dasturlardan himoyani tashkillashtirish to’g’risida Nizom (2014 yil 20 fеvraldagi 14-son qarori) 2020 yil 26 may 41-sonli qaror bilan bekor qilingan

       

 

48. Uy xo`jaliklarida tanlama kuzatuvlar o`tkazish bo`yicha intervyuerlar uchun qo`llanma (2018 yil 30 apreldagi 9-sonli qaror iga ilova) 2020 yil 28 fevral 3-sonli qaror bilan bekor qilingan