Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1.Barcha sotish tarmoqlari bo`yicha chakana savdo tovar aylanmasi va tovar zahiralarini statistik hisoblash bo`yicha uslubiy qo`llanma. Bekor qilingan 2018 yil 2 noyabrdagi 22-sonli qaroriga ilova.

  

 

2.Tovarlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy nizomini tasqidlash to`g`risida (15.11.2010 yildagi. №11 sonli qaror), Tovarlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy nizomga o`zgartirish kiritish to`g`risida (13.11.2012 yildagi. №12 sonli qaror). Bekor qilingan Qaror  №1 18.01.2019 yildagi. 

        

 

3.Tovarlar va xizmatlarning iste'mol narxlari (tariflari) kuzatuvini tashkil etish bo`yicha (27.10.2006 yildagi. №9 sonli qaror). Bekor qilingan Qaror  №1 22.03.2011 yildagi.

         

 

4.Asosiy demografik ko`rsatkichlarni shakillantirish bo`yicha (21.12.2004 yildagi. №16 sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №10 8.06.2012 yildagi.

     

 

5.Sanoat ishlab chiqarishning umumiy hajmi qiymatini baholash bo`yicha (27.04.2010 yildagi. №14 sonli buyrug'). Bekor qilingan buyrug' №25 2.07.2013 yildagi.

   

 

6.Avtomobil transport faoliyatining asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha (28.03.2011 yildagi. №2 sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №13 23.08.2013 yildagi.

   

 

7.Iqtisodiyotning ayrim tarmoqlaridagi xo`jalik yurituvchi sub`yektlarda xodimlar soni va mehnatga haq to`lash fondining eng kam me`yorlariga rioya etilishi bo`yicha aniq hisob va nazorat tashkil etilishini o`rganish yuzasidan idoralararo ma`lumotlarni taqdim etish bo`yicha vaqtinchalik tartib (28.03.2012 yildagi. №4 sonli qaror). Bekor qilingan qaror  №15 30.12.2013 yildagi.

         

 

8.Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan) xizmatlarning statistik hisobi bo`yicha (26.02.2007 yildagi. №1 sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №3 20.05.2013 yildagi.

   

 

9.Sanoat ishlab chiqarishning umumiy hajmi qiymatini baholash bo`yicha (22.08.2013 yildagi. №13 sonli qarar). Bekor qilingan qaror №9 09.06.2015 yildagi.

   

 

10.Uy xo`jaliklarida tanlama kuzatuv o`tkazish bo`yicha intervyuerlar uchun qo`llanma (14.04.2014 yildagi. №4 sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №3 11.03.2015 yildagi.

   

 

11.Mikrofirmalarning tanlanma kuzatuvlarini tashkillashtirish va o`tkazish bo`yicha (25.02.2013 yildagi. №7 sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №7 22.04.2015 yildagi.

   

 

12.Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar umumiy hajmini shakllantirish bo`yicha (30.11.2010 yildagi. №15 sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №4 01.04.2015 yildagi

   

 

13.Qurilish ishlari umumiy hajmini shakillantirish bo`yicha (24.11.2010 yildagi. №14 sonli qarar). Bekor qilingan qaror №502.04.2015 yildagi.

   

 

14.Ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan), shu jumladan qishloq joylarida ko`rsatilgan xizmatlarning statistik hisobi bo`yicha  (31.07.2013 yildagi. №31 sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №5 02.04.2015 yildagi.

   

 

15.Avtomobil transporti faoliyatining asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha  (30.12.2013 yildagi. №15 sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №4 19.05.2016 yildagi.

   

 

16.O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasining  2004 yil 21 dekabrdagi 16-son qaror bilan tasdiqlangan “Ishlab chiqaruvchilar narxlarini kuzatuvish va sanoat mahsulotlari narxlarining indekslarini aniqlash tartibi to`g`risida uslubiy qo`llanma” (21 dekabr 2004 yildagi. №16 sonli qaror ). Bekor qilingan qaror  16 26.10.2016 yildagi.

   

 

17.Elektron zaxiraga olish tizimi va firma nomlarining markazlashtirilgan ma`lumotlar bazasining ishlash tartibi to`g`risidagi yo'riqnoma bo`yicha (01.06.2011 yildagi. №3-mb sonli qarar). Bekor qilingan qaror  №2-mb 28.02.2017 yildagi.

   

 

18.O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasining “Xizmatlar tashqi savdosi statistika hisobini tashkil qilish bo`yicha uslubiy nizom” (1 aprel 2011 yildagi. №4 sonli qaror ). Bekor qilingan qaror  №1 19.01.2018 yildagi.

   

 

19.Tovar va xizmatlarning iste`mol narxlari (tariflari) kuzatuvini tashkil etish bo`yicha uslubiy nizom (2012 yil 8 iyundagi 10-sonli qarori).

   

 

20.Fermer xo`jaliklari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha uslubiy nizom (2016 yil 26 iyuldagi 14-sonli qaroriga ilova).

       

 

21.Uy xo‘jaliklarida tanlama kuzatuvlar o‘tkazish bo‘yicha intervyuyerlar uchun qo‘llanma (2017 yil 18 martdagi 2-sonli qaror iga ilova).

      

 

22.Uy xo`jaliklarida tanlama kuzatuvlar o`tkazish bo`yicha intervyuerlar uchun qo`llanma (2015 yil 11 martdagi 3-sonli qaror iga ilova).

       

 

23.Mehnat resurslari hisobot balansini hisoblash bo`yicha uslubiy nizom (2012 yil 28 maydagi 7–sonli qaroriga ilova).

       

 

24.Yollanib ishlaydiganlarning soni va ish haqi statistikasi bo`yicha yo'riqnoma (Tasdiqlangan sana va soni: 26 oktyabr 1998 yil № 33 (reg №788 30.07.1999yil) (rus tilida tasdiqlangan)). bekor qilingan qaror №5 mb 22.11.2012yil (reg № 788-1 10.12.2012 yil).

       

 

25.Avtomobil transporti faoliyati asosiy ko`rsatkichlarini aniqlash bo`yicha uslubiy nizom (Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 28 martdagi 4-son qaroriga ilova). 2013 yil 30 dekabrdagi 15- son qaror bilan bekor qilingan.

       

 

26.O`zbekiston Respublikasi aholisiga ko`rsatilgan pullik hizmatlarni hisobga olish bo`yicha yo`riqnoma (Tasdiqlangan sana va soni: 1996 yil 7 oktyabr, 14-son).

       

 

27.Mikrofirmalarning tanlanma kuzatuvlarini tashkillashtirish va o`tkazish bo`yicha uslubiy nizom (Tasdiqlangan sana va soni: 2013 yil 25 fеvraldagi 1-son qarori). 2015 yil 2 apreldagi 7-son qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

28.Jalb etilayotgan chet el investitsiyalari va kreditlari umumiy hajmlarini shakllantirish bo`yicha uslubiy nizom (Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 30 apreldagi 6-son qarori). 2018 yil 23 iyuldagi 14-son qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

29.Nomoliyaviy  aktivlarga  investitsiyalar umumiy  xajmini  shakllantirish  bo'yicha  uslubiy  nizom(Tasdiqlangan sana va soni: 2015 yil 1 apreldagi 4-son qarori). 2019 yil 1 iyuldagi 35-son qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

30.Energiya ishlab chiqarilishi va iste`moli hajmlarining hisobi bo`yicha uslubiy nizom(Tasdiqlangan sana va soni: 2012 yil 9 martdagi 3-son qarori).2019 yil 10 maydagi 22-son qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

31.Asosiy demografik ko'rsatkichlarni shakllantirishda fuqarolik holati dalolatnomalari va statistik hisob talonlari ma`lumotlarini kodlashtirish bo’yich qo’llanma (Tasdiqlangan sana va soni: 2012-yil 31-maydagi -sonli qarori; 2015 yil 23 yanvardagi 2- son qarori). 2020-yil 4-maydagi 12-sonli qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

32.Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha uslubiy Nizom (Tasdiqlangan sana va soni: 2017-yil 25- dekabrdagi 5-sonli qarori). 2020-yil 27-maydagi 14-sonli qaror bilan bеkor qilingan.

       

 

33.Qayta ishlash sanoati ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksini deflyatorlash usuli asosida hisoblash bo'yicha uslubiy Nizom(Tasdiqlangan sana va soni: 2019-yil 7- maydagi 20-sonli qarori). 2020-yil 27-maydagi 14-sonli qaror bilan bеkor qilingan